top of page
Search

Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Sztuki w Łodzi

Janusz Maria Brzeski Narodziny Robota: Dwie Cywilizacje (1933) Szkic 3: Poza zasadą rzeczywistości 24 kwietnia - 17 sierpnia 2008 Muzeum Sztuki w Łodzi, ul.Więckowskiego 36 Poza zasadą rzeczywistości jest trzecim i ostatnim ze Szkiców do Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku. Cykl ten stanowi zapowiedź stałej ekspozycji, która zostanie udostępniona publiczności w październiku tego roku w przestrzeniach ms2. W „szkicach” prezentowane są zbiory Muzeum w odniesieniu do trzech kluczowych dla historii sztuki dwudziestowiecznej i współczesnej kwestii: relacji dzieł sztuki ze sferą publiczną, formy jako aktywnego elementu kształtowania znaczenia oraz roli sztuki w przepracowywaniu przeżyć psychicznych. Wiosną ubiegłego roku zaprezentowaliśmy Szkic 1: Sztuka i polityka, którego celem było przybliżenie złożonej sieci relacji pomiędzy sferą artystyczną a polityczną. Jesienią ubiegłego roku Szkic 2: Siła formalizmu ponownie postawił pytanie o formalne myślenie w sztuce dwudziestowiecznej oraz znaczenie jego współczesnych przejawów. Szkic 3 stanowi próbę ujęcia Kolekcji w perspektywie psychoanalitycznej. Konstruując psychoanalityczne ujęcie, odwołujemy się przede wszystkim do myśli Sigmunda Freuda, jak również do niektórych koncepcji jego wybitnych i samodzielnych kontynuatorów: Melanie Klein, Donalda W. Winnicotta oraz Jacquesa Lacana. Sam tytuł Szkicu 3, stanowiąc parafrazę tytułu tyleż słynnego, co niejednoznacznego tekstu Freuda Poza zasadą rozkoszy, wskazuje na miejsce, w którym lokuje się sztuka jako szczególnie ważki wytwór fantazji. Poza zasadą rzeczywistości jest próbą stworzenia tego, co za Lacanem można by nazwać „doświadczeniem psychoanalitycznym”. Wystawa konfrontuje odbiorcę z tego rodzaju doznaniem w dwojaki sposób. W jednej części prezentowane są dzieła podejmujące kwestie, które jednocześnie stanowią ważniejsze zagadnienia dyskutowane przez psychoanalizę, m.in. różnica płciowa, miłość i pożądanie, kompleks Edypa czy narcyzm. Natomiast w drugiej części, dzieła poddane zostają, odkrytym przez Freuda, mechanizmom tworzenia się marzenia sennego, tak aby przejawiać się mogło działanie procesów nieświadomych, stanowiących istotną część aktywności psychicznej. W żadnej z części ekspozycji dzieła sztuki nie są używane dla prostej ilustracji dyskursu psychoanalizy. Poza zasadą rzeczywistości otwiera przestrzeń dialogu między tymi dwiema dziedzinami. W dialogu tym sztuka ujawnia swoje własne mechanizmy przepracowywania jednostkowych i zbiorowych przeżyć. Kurator: Jarosław Lubiak


3 views0 comments
bottom of page